Счетоводно обслужване

Предлагаме пълен набор от счетоводни услуги

Буук Кийпър Сървисис предоставя пълен набор от счетоводни услуги, както цялостно абонаментно обслужване, така и извършване на еднократни счетоводни услуги за фирми и физически лица.

ПОЛИТИКИ

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразно спецификата на фирмената дейност

ОБРАБОТКА

Текущо счетоводно обработване на документите в съотвествие с Националното счетоводно законодателство или Международните счетоводни стандарти

ПРОВЕРКА

Проверка на първичните счетоводни документи съобразно счетоводното и данъчното законодателство; съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител

ДНЕВНИЦИ

Изготвяне и подаване на Дневник на покупките, Дневник на продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност; Изготвяне и подаване на VIES декларации

ИНТРАСТАТ

Изготвяне и подаване на Интрастат декларации

СПРАВКИ

Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на клиента

ИНСТИТУЦИИ

Изготвяне на справки за нуждите на банки, НАП, НОИ, НСИ и други институции

ПЛАТЕЖНИ

Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство пред органите на НАП, НОИ, Инспекцията по труда и други административни институции

ГСО и ГФО

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети

ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне на всички необходими данъчни декларации в съотвествие по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и др.

ДДС

Регистрация по ДДС

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас