Одиторски услуги

Извършване на финансов одит

Понятие финансов одит

Финансовият одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти от одитираното предприятие.

Цел на финансовия одит

Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане. Предмет на финансовия одит Финансов одит се извършва на: годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане; други финансови отчети или финансова информация

Задължителен и доброволен одит. Финансовият одит е Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз. Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

Ползи от извършване на финансов одит

подкрепа на счетоводителите

Най-добър ефект в този смисъл има, когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага някакви корекции в отразяването на дадени сделки или събития.

сигурност за мениджмънта

Независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Потвърждават честната и вярна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние.

защита на собствениците

Собствениците получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му.

достоверна информация

Достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители по дадени конкурси.

Допълнителна информация

Кой извършва одит?

В България независим финансов одит се извършва от регистрирани одитори като физически лица, чрез техни предприятия или чрез специализирани одиторски предприятия. Института на дипломираните експерт счетоводители създава и поддържа регистър на регистрираните одитори, както и контролира тяхната работа. Института и регистрираните одитори подлежат на независим публичен надзор.

Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад. Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти. Законова рамка на финансовия одит Закон за независим финансов одит и Закон за счетоводството.

Кои лица подлежат на финансов одит?

Изискванията за лицата, които подлежат на независим финансов одит са дефинирани в Закона за счетоводството

Как протича финансовият одит?

Планирането и проучването преди приемане на ангажимента е най-добре да се случи преди края на отчетната година. През този период клиента се свърза с одитора, взаимно се проучват и договарят условията по одиторския ангажимент. Одитора има задължение да установи връзка с предходния одитор, ако клиента има такъв.

След като всичко е договорено се преминава към извършването  на независим финансов одит, а то не би могло да започне без следните два документа:

  • писмен договор между одитираното предприятие и одитора, в който се уговарят възнаграждение, срокове за изпълнение, както и отговорен одитор за извършвания одит.
  • писмо за поемане на ангажимент – уговарят се отново приложимите стандарти, по които ще се изготвят и одитират финансовите отчети, права, задължения и отговорности на страните.

След като се приеме ангажимента, се преминава към същинския процес по потвърждаване вярното и честно отразяване на финансовото състояние в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и действащото законодателство. За тази цел е необходимо да се съберат факти и доказателства за съществуването и възникването на дадени активи и пасиви, оценката им и представянето им във финансовия отчет.

  • Планиране – изготвяне на стратегия за събиране на факти и доказателства за намаляване на одиторския риск. Дефиниратсе всички бизнес цикли в предприятието, определят се рисковете за всеки един от тях и се планират съответните одиторски процедури по вид, обхват и времетраене ; (Присъщ риск – вероятността от грешки, нарушения и измами, отнасящи се към конкретната среда, отрасъл, дружество; Контролен риск – това е възможността контролната система да не разкрие грешките)
  • Извършване на одиторските процедури за потвърждаване на всички твърдения във финансовите отчети –  включват проверки на документи, определени факти и доказателства, проследяване на процесите в дружеството, интервюта с участниците в бизнес процесите, проверка на вътрешната система за контрол и анализи на всичко това.

Някой от най-съществените одиторски процедури са потвърждения на наличността на активи, задължения и капитал, валидност на сделките, установяване на собственост и принадлежност, установяване на използвани методи за оценка, приключване на приходи и разходи, представяне и оповестяване на различни факти във финансовия отчет. Одиторските процедури биха могли да се разделят в две групи:

  • контролни тестове за оценка на контролната система – дали системите работят коректно, например каква е вероятността счетоводния софтуер да даде някаква грешка при осчетоводяване, рипортване и т.н.;
  • детайлни тестове (проверка по същество) – аналитични процедури, проверки на място, потвърждения, преизчисляване и съпоставка

Аналитичните процедури включват проверка на салда и проверка на обороти (счетоводни записвания) и имат за цел да потвърдят вярността на всички съществуващи и отразени по сметките салда, както и вярното и точно осчетоводяване на счетоводните документи през периода.

При извършване на всички планирани одиторски процедури се събират факти, доказателства и работни записки, които трябва да са достатъчно съществени и с достатъчен обхват и количество, за да могат адекватно да подкрепят изразеното одиторско мнение.

След като се изследват всички събрани факти и доказателства те се анализират и при необходимост и наличие на допълнителни рискове се преминава към повторни по-задълбочени одиторски процедури.

След приключване на всички одиторски процедури и анализ на събраните одиторски доказателства, ако е необходимо може да се направят някой препоръки за корекции и допълнителни оповестявания във финансовия отчет. Когато одитния процес е започнал текущо през отчетната година препоръките и корекциите се правят своевременно и са значително по-малко. След като всичко е съгласувано се преминава към изготвяне на одиторския доклад. В зависимост от установените проблеми и степента на сигурност да потвърди вярността на финансовият отчет във всички негови аспекти, одиторът може да издаде няколко вида одиторски доклад. Именно вида на одиторското мнение е оценката на отчета. Това са и видовете одиторски доклади.

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас