Юридически услуги

Нашите клиенти са важни за нас

Затова, за да защитим по най-добър начин интересите им, нашия екип извършва следните правни услуги:

Изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества (ООД, ЕООД, АД и др.)

Изготвяне на документи за регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Изготвяне на документи за регистрация на търговски марки в Патентното ведомство на Република България

Изготвяне на документи за вписване на промени в статута на регистрирани търговски дружества и ЮЛНЦ

Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ (правилници, заповеди, инструкции, правила и др.)

Консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право

Изготвяне на всякакъв вид договори или становища по такива

Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи

Работим на абонаментен принцип с клиентите си или при възникнал казус. Поставяме под внимание всеки детайл от договора, с цел максимална защита на клиента и удовлетворителен краен резултат. Можете да спестите усилия и време сами да събирате пакет от документи, да попълвате и подавате всички регистрационни формуляри. Ние ще направи всичко това вместо Вас!

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас